டி.என்.பி.எஸ்.சி அட்டவணை 2021 – TNPSC Annual Planner 2021

0
651

TNPSC Annual Planner 2021

தமிழக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) TNPSC Annual Planner, 2021 ஆண்டிற்கான வருடாந்திர தேர்வு கால அட்டவணையினை வெளியிட்டுளளது . அரசு பணிகளுக்கான 42 வகை தேர்வுகளுக்கு ஆண்டு அட்டவணையை டி.என்.பி.எஸ்.சி வெளியிட்டுளளது.

அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4, என பல்வேறு நிலைகளில் போட்டி தேர்வுகளை நடத்துகிறது. அதில் தேர்வாகும் தேர்வர்களுக்கு அரசு வேலைகளை வழங்குகிறது.

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION

ANNUAL PLANNER – 2021

POSTS NOTIFIED IN 2019/2020 AND EXAMINATIONS PROPOSED IN 2021

SL.
NO.
NAME OF THE POST / RECRUITMENT DATE OF EXAMINATION
1 COMBINED CIVIL SERVICES -I (GROUP-I) EXAMINATION 03.01.2021 FN
2 ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE (TECHNICAL) & ASSISTANT SUPERINTENDENT(CHEMICAL WING) IN THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEPARTMENT 09.01.2021 FN &AN
10.01.2021 FN

TENTATIVE PLANNER FOR THE YEAR 2021

SL. NO. NAME OF THE POST / RECRUITMENT TENTATIVE MONTH OF NOTIFICATION
1 ASSISTANT DIRECTOR OF HORTICULTURE AND HORTICULTURAL OFFICER IN THE HORTICULTURE DEPARTMENT JANUARY
 
2
ASSISTANT AGRICULTURAL OFFICER IN THE AGRICULTURE DEPARTMENT /ASSISTANT HORTICULTURAL OFFICER IN THE HORTICULTURE DEPARTMENT  JANUARY
 
3
AGRICULTURAL OFFICER (EXTENSION) IN THE AGRICULTURE DEPARTMENT  FEBRUARY
4 COMBINED ENGINEERING SUBORDINATE SERVICES FEBRUARY
5 ASSISTANT DRAUGHTSMAN IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT FEBRUARY
6 VETERINARY ASSISTANT SURGEON IN THE ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES DEPARTMENT MARCH
7 JUNIOR EPIGRAPHIST IN THE ARCHAEOLOGY DEPARTMENT MARCH
8 ASSISTANT DIRECTOR OF FISHERIES IN THE FISHERIES DEPARTMENT MARCH
9 PRINCIPAL / VICE-PRINCIPAL / ASSISTANT DIRECTOR IN THE EMPLOYMENT AND TRAINING DEPARTMENT APRIL
10 COMBINED ENGINEERING SERVICES APRIL
11 ASSISTANT DIRECTOR IN THE CO-OPERATIVE AUDIT DEPARTMENT APRIL
12 COMBINED STATISTICS SERVICES APRIL
13 COMBINED GEOLOGY SERVICES APRIL
14 ASSISTANT PUBLIC PROSECUTOR IN THE PROSECUTION DEPARTMENT MAY
15 ASSISTANT DIRECTOR IN THE TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT MAY
16 COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION–II(GROUP-II AND IIA) MAY
17 RESEARCH ASSISTANT IN THE EVALUATION AND APPLIED RESEARCH DEPARTMENT MAY
18 STORE KEEPER IN THE AGRICULTURAL ENGINEERING DEPARTMENT JUNE
19 ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE (INDUSTRIAL CO-OPERATIVES) IN THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEPARTMENT  JUNE
20 JAILOR (WOMEN) IN THE PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES DEPARTMENT JUNE
21 ASSISTANT JAILOR (MEN) IN THE PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES DEPARTMENT  JUNE
22 EXECUTIVE OFFICER GRADE –I IN THE HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS DEPARTMENT  JULY
23 EXECUTIVE OFFICER GRADE – III IN THE HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS DEPARTMENT  JULY
24 EXECUTIVE OFFICER GRADE – IV IN THE HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS DEPARTMENT JULY
25 COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION – III (GROUP-III ) JULY
26 GROUP-V A SERVICES (RECRUITMENT BY TRANSFER)-(ONLY FOR GOVERNMENT EMPLOYEES) AUGUST
27 INSPECTOR OF FISHERIES AND SUB-INSPECTOR OF FISHERIES IN THE FISHERIES DEPARTMENT AUGUST
28 ASSISTANT PROFESSOR OF PSYCHOLOGY CUM CLINICAL PSYCHOLOGIST IN THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT  AUGUST
29 DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION IN GOVERNMENT LAW COLLEGES SEPTEMBER
30 BURSAR IN THE COLLEGIATE EDUCATION DEPARTMENT SEPTEMBER
31 COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION-IV (GROUP-IV & VAO) SEPTEMBER
32 VOCATIONAL COUNSELLOR IN THE GOVERNMENT INSTITUTE OF REHABILITATION AND ARTIFICIAL LIMB CENTRE IN THE MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT  SEPTEMBER
33 COMBINED LIBRARY SERVICES OCTOBER
34 DISTRICT CHILD PROTECTION OFFICER IN THE SOCIAL DEFENCE DEPARTMENT OCTOBER
35 FOREST APPRENTICE IN THE FOREST DEPARTMENT OCTOBER
36 ENGLISH REPORTER & TAMIL REPORTER IN THE TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY, SECRETARIAT OCTOBER
37 ASSISTANT DIRECTOR IN SOCIAL WELFARE AND NUTRITIOUS MEAL PROGRAMME DEPARTMENT OCTOBER
38 ASSISTANT DIRECTOR (TECHNICAL-LEATHER) OR MANAGER (LEATHER) IN THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEPARTMENT  NOVEMBER
39 PSYCHOLOGIST IN THE PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES DEPARTMENT NOVEMBER
40 ACCOUNTS OFFICER IN TREASURIES AND ACCOUNTS DEPARTMENT NOVEMBER
41 DISTRICT EDUCATIONAL OFFICER IN SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT NOVEMBER
42 ASSISTANT COMMISSIONER OF LABOUR IN THE LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT DECEMBER

 

Note:-
  • This planner is tentative so as to enable applicants prepare themselves for the examination.
  • There may be addition or deletion to recruitments mentioned in the
  • Scheme of examination and syllabus are available in the Commission’s Website tnpsc.gov.in 
  • Please visit Commission’s website as frequently as possible for updates regarding

Download PDF Copy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here